District Administration Sagar
Member of Assembly
1 Shri Bhoopendra Singh
2 Shri Gopal Bhargava
3 Shri Shailendra Jain
4 Smt. Parul Sahu
5 Shri Pradeep Lariya
6 Shri Mahesh Rai
7 Shri Harsh Yadav
8 Shri Harwansh Rathore