District Administration Sagar
Blocks of District
1 BINA
2 KHURAI
3 MALTHONE
4 BANDA
5 SHAHGARH
6 RAHATGARH
7 JAISINAGAR
8 SAGAR
9 REHLI
10 DEORI
11 KESLI